MENU

Wat te doen bij klachten?

Verre Naasten, inclusief Lume, en de aangesloten leden van de vereniging Verre Naasten willen in al hun contacten zorgvuldig zijn. We hechten aan het integer omgaan met collega’s, samenwerkingspartners en andere contacten, zowel in Nederland als in het buitenland. Om die reden is er onder meer een integriteitsbeleid en een gedragscode buitenlandse werkreizen opgesteld. Ook is er binnen de organisatie regelmatig aandacht voor integriteitsvraagstukken.

Toch blijft ons werk mensenwerk. Er kunnen dan ook (onbedoeld) fouten gemaakt worden. Om fouten zo goed mogelijk te herstellen en om ervan te leren, hebben we een klachtenregeling. Dat kan gaan om klachten over onze dienstverlening, maar ook rondom integriteit. Hier lees je hoe en waar je een klacht kunt indienen en hoe de behandeling van jouw klacht verloopt.

Wie kan een klacht indienen?

Iedereen die contact heeft gehad met Verre Naasten of met één van de aangesloten leden van de vereniging Verre Naasten kan een melding van ongenoegen doen of een klacht indienen. Te denken valt aan stakeholders als partners, medewerkers, leden van Raad van Toezicht en donateurs. In bepaalde gevallen kunnen ook familieleden of andere betrokkenen een klacht indienen. Je moet het er dan in elk geval mee eens zijn en de klacht moet mede namens jou worden ingediend.

Waarover kun je een klacht indienen?

Je kunt een melding van ongenoegen doen of een klacht indienen over alle zaken die betrekking hebben op betaalde en onbetaalde medewerkers en leden van Raad van Toezicht van Verre Naasten of één van de aangesloten leden van Verre Naasten. Dat betreft zowel de geboden dienstverlening als de integriteit van onze medewerkers en kan bijvoorbeeld te maken hebben met genomen beslissingen of ongepast gedrag van een medewerker tegenover jou.

Bij wie kun je jouw klacht indienen?


Algemene melding van ongenoegen

Ben je niet tevreden over onze dienstverlening, communicatie of een activiteit? Dan horen wij dat graag. Meldingen zijn voor ons een waardevolle bron van informatie over de kwaliteit van ons functioneren en het beeld dat je van Verre Naasten of een van de leden van de vereniging Verre Naasten hebt. Je kunt de melding indienen door een mail te sturen naar info@verrenaasten.nl of te bellen met ons kantoor: 038-4270410.

Anonieme meldingen kunnen wij niet in behandeling nemen. Elke melding wordt serieus behandeld. De melding wordt gewogen en beoordeeld en kan aanleiding zijn voor het bijstellen van procedures, beleid en uitingen of acties. Als er fouten zijn gemaakt, zullen we ruimhartig onze excuses aanbieden en herstellen we de fout graag snel en naar volle tevredenheid. Onze inhoudelijke reactie op je melding ontvang je zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken na ontvangst. Wij vinden het fijn om te horen of je melding naar tevredenheid is afgehandeld.

Gesprek met betrokkene of leidinggevende

Ben je het oneens met de manier waarop een (on)betaalde medewerker of een lid van de RvT van Verre Naasten of één van de aangesloten leden van Verre Naasten zich tegenover jou heeft gedragen? Of ben je het niet eens met diens beslissing of handelen? Dan is het goed om dit in eerste instantie met de betreffende persoon te bespreken. Wanneer je hier niet uitkomt of ontevreden blijft, dan kun je contact opnemen met de directeur-bestuurder van Verre Naasten (Janneke de Vries: j.devries@verrenaasten.nl). Wanneer de directeur er zelf bij betrokken is, kun je terecht bij de contactpersoon binnen de Raad van Toezicht van Verre Naasten. Biedt dit ook geen oplossing of wil je van deze mogelijkheden geen gebruik maken? Dan kun je een melding doen bij de vertrouwenspersoon of een officiële klacht indienen bij de Klachtencommissie.

Contact met vertrouwenspersoon

Verre Naasten en de aangesloten leden van de vereniging Verre Naasten hebben een vertrouwenspersonen waar je een melding kunt doen: Anja Mijnheer (medewerker Verre Naasten), a.mijnheer@verrenaasten.nl. Je melding wordt strikt vertrouwelijk behandeld, in overleg en samen met jou zal de vertrouwenspersoon naar een oplossing zoeken.

Contact met de Klachtencommissie

De Klachtencommissie is georganiseerd vanuit samenwerkingsverband Prisma. Verre Naasten is een van de circa twintig christelijke organisaties die wereldwijd actief zijn in ontwikkelingssamenwerking en diaconaat binnen Prisma. De Klachtencommissie bestaat uit tenminste drie leden en is te bereiken via: klachtencommissie@prismaweb.org. Het reglement van de klachtencommissie is hier te downloaden.

Je kunt jouw klacht per mail indienen bij de klachtencommissie met vermelding van je naam en adres, de naam van degene(n) tegen wie je een klacht indient en de inhoud van de melding of klacht. De behandeling van uw klacht door de commissie duurt ongeveer zes weken. De commissie werkt met het principe van hoor en wederhoor. De commissie oordeelt onafhankelijk over de gegrondheid van jouw klacht en doet aanbevelingen aan de directeur, c.q. overige leden van de rvt van Verre Naasten of een van de aangesloten leden van de vereniging Verre Naasten over de te nemen maatregelen. Jij en degenen over wie je geklaagd hebt, krijgen daarvan ook bericht.

Wat gebeurt er bij afwijzing van je klacht?

Als je niet tevreden bent over het uiteindelijke oordeel over en de afhandeling van uw klacht, dan kun je een beroep doen op een andere officiële instantie voor klachtenafhandeling.

Hulp en informatie

Bij het indienen en tijdens de behandeling van de klacht kun je advies en hulp vragen van anderen, bijvoorbeeld een familielid, advocaat of andere personen die u vertrouwt. Eventuele kosten hiervoor worden niet vergoed door Verre Naasten of één van de aangesloten leden van de vereniging Verre Naasten. Ook de vertrouwenspersoon van Verre Naasten kan je terzijde staan. Deze hulp is gratis.

« Terug naar Contact