MENU

Hereniging GKv en NGK: fusiekerk en mission

‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen,’ waren zo ongeveer Jezus’ laatste woorden op aarde. Niet voor niets dat mission integraal onderdeel is van kerk-zijn. Want het goede nieuws houd je niet voor jezelf, maar deel je met anderen: ver weg én dichtbij! Vandaar ook dat in de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) het mission-werk al vele jaren een prominente plaats heeft.

 

Op 1 mei 2023 fuseerden de NGK en de GKv tot een nieuw kerkverband: de Nederlandse Gereformeerde Kerken. Hieronder beantwoorden we enkele vragen die er misschien leven:

Wat betekent de fusie voor het mission-werk?
Aan ons gedeelde verlangen om zoveel mogelijk mensen – ver weg én dichtbij – te bereiken met het Evangelie verandert helemaal niets. Omdat 2 op de 3 mensen wereldwijd Jezus Christus niet kennen als hun Verlosser, blijft meeleven, meebidden en meefinancieren van het mission-werk heel hard nodig. We geloven daarbij dat de verbinding tussen support-kerken in Nederland en partner-kerken wereldwijd de impact van het mission-werk versterkt, daar én hier.

Als plaatselijke gemeente zijn we ingedeeld in een nieuwe regio (voorheen: classis). Wat betekent dat voor het mission-werk?
De nieuwe regio-indeling heeft geen invloed op het internationale mission-werk, zoals dat momenteel vanuit onze kerken wordt ondersteund. De samenwerking van lokale GKv- en NGK-gemeenten op het gebied van mission/zending kent een jarenlange historie, gebaseerd op Jezus’ opdracht om wereldwijd het geloof te delen. De meeste lokale gemeenten zijn daarvoor aangesloten (= support-kerk) bij zogenaamde Regionale Samenwerkingsverbanden (RSV’s), zoals Utrecht Mission, Indonesië Mission of – binnen de NGK – de Nederlands Gereformeerde Zendingsvereniging Nqutu (NGZN) of het samenwerkingsverband rond de NGK Kampen (CZZA). Deze Regionale Samenwerkingsverbanden hebben geen officiële relatie met de classis of regio, al kunnen ze wel geografisch samenvallen. De meeste van deze Regionale Samenwerkingsverbanden worden bij hun werk ondersteund door Verre Naasten. Mocht er om welke reden dan ook behoefte zijn om de bestaande Regionale Samenwerkingsverbanden anders in te delen, dan zijn daarbij primair de lokale gemeenten, de betreffende Regionale Samenwerkingsverbanden en vervolgens Verre Naasten betrokken, niet de nieuwe regio’s.

Als twee plaatselijke gemeenten (GKv en NGK) gaan we fuseren. Wat betekent dit voor onze betrokkenheid bij het mission-werk?
Vooropgesteld: fijn dat jullie betrokken zijn bij het wereldwijde mission-werk! Zo kunnen jullie broers en zussen wereldwijd ondersteunen en in verbinding blijven met Gods wereldwijde kerk. Vanuit de historie zijn jullie waarschijnlijke allebei lid (= support-kerk) van een zogenaamd Regionaal Samenwerkingsverband, bijvoorbeeld India Mission en de NGZN. Sowieso is het goed om als twee zendingscommissies of mission-ambassadeurs uit beide gemeenten elkaar op te zoeken, één commissie te vormen en af te stemmen hoe jullie de gemeenteleden willen blijven inspireren met bemoedigende verhalen uit de wereldkerk. Een verbreding van het werkveld – in het genoemde voorbeeld: India én Zuid-Afrika – kan een mooie impuls geven aan het meeleven, meebidden en meefinancieren van het mission-werk. Concreet betekent een lokale fusie dat jullie vooreerst support-kerk zijn van twee Regionale Samenwerkingsverbanden voor mission.

Wat betekent het voor onze mission-afdracht als we plaatselijk fuseren?
Waarschijnlijk zijn jullie lid (= support-kerk) van twee Regionale Samenwerkingsverbanden. Dat verandert bij een plaatselijke fusie niet. Dat betekent dat jullie vooreerst – tijdens deze transitieperiode – blijven bijdragen aan twee Regionale Samenwerkingsverbanden. De hoogte van de afdracht voor het mission-werk (= quotum) wordt jaarlijks vastgesteld door de leden van het betreffende Regionaal Samenwerkingsverband, dus de leden van bv. de NGZN, Drenthe Mission of West-Afrika Mission. Daarbij wordt ook door de RSV bepaald of dat vastgestelde quotumbedrag per gemeentelid is of bv. per belijdend lid. Als plaatselijke gemeente krijgen jullie jaarlijks een factuur van de penningmeester van de RSV waarvan jullie lid zijn. Bij het versturen van de factuur baseert de penningmeester zich op het ledenaantal dat landelijk bekend is en dat ook landelijk gebruikt wordt voor andere (quotum-)afdrachten. Bij een fusiegemeente gaat de penningmeester van het Regionaal Samenwerkingsverband uit van verhouding NGK/GKv-leden die laatstelijk bekend is. Op basis van die verhouding zullen ook de toekomstige mission-facturen berekend worden. Dit is een rekenkundig model: het totaalbedrag dat jullie aan quotum-afdracht doen, zal gelijk blijven.

Andere vragen of op zoek naar meer informatie?
Zijn er nog andere vragen of willen jullie specifiek overleggen over jullie plaatselijke situatie? Neem dan contact op met Klaas Harink, directeur van Verre Naasten, 06 108 89 220, k.harink@verrenaasten.nl.

Photo by Austin Kehmeier on Unsplash