MENU

In actie tegen gender-gerelateerd geweld in Zambia

Wereldwijd worden vrouwen en meisjes achtergesteld en uitgebuit. Ook in Zambia komt geweld tegen vrouwen en kinderen veel voor. Onze partner-organisatie TEEZ (Theological Education by Extension in Zambia) wil geweld en misbruik terugdringen door predikantsgezinnen als rolmodel te laten fungeren.

Utrecht Mission | Verre Naasten ondersteunt dit van harte. Predikantsvrouwen en vrouwelijke predikanten in Zambia krijgen daarbij een bijzondere rol. Zij geven, samen met de pastors, thuis het goede voorbeeld en zorgen ervoor dat het onderwerp aandacht krijgt in hun gemeenten. Zo roepen ze op tot een cultuurverandering waarin kwetsbaren worden beschermd en laten zij Jezus’ licht schijnen.

Leven onder de armoedegrens

In Zambia leeft 60% van de bevolking onder de armoedegrens, 42% daarvan is extreem arm te noemen. De armoede is het ergst op het platteland waar maar liefst 83% van de mensen onder de armoedegrens leeft. Verder blijkt dat vrouwen op een behoorlijke achterstand staan. Van de alleenstaande vrouwen op het platteland leeft 60% onder de armoedegrens en in de steden ligt dit aantal op 15%. Daarnaast krijgen  vrouwen en kinderen te maken met schadelijke culturele praktijken, waarbij geweld een alledaags verschijnsel te noemen is.

 

Gender-gerelateerd geweld

Echtelijke geweldpleging en seksueel misbruik, zoals verkrachting en incest, komen vaak voor. Dagelijks wordt melding gemaakt van dit soort geweld tegen vrouwen en meisjes. Het gevolg hiervan is dat vrouwen vaak hiv/aids krijgen vanwege mannen die vreemd gaan en zijn er veel weeskinderen, doordat de ouders vanwege de ziekte zijn gestorven. In 2016 werden 18.540 gevallen van gender-gerelateerd geweld aan het licht gebracht en geregistreerd. Algemeen wordt aangenomen dat veel gevallen niet worden gemeld, en de aantallen zullen blijven stijgen. Toch hoopt TEEZ door in te zetten op het verbeteren van de man-vrouw relatie, deze trend te doorbreken.

BETTER Church & Society Project

De partnerkerken van Utrecht Mission | Verre Naasten in Zambia hebben aangegeven het van cruciaal belang te vinden om de kloof tussen mannen en vrouwen te overbruggen en te bouwen aan gezonde, christelijke relaties. In samenwerking met TEEZ (Theological Education by Extension in Zambia) willen ze meedraaien in het BETTER Church & Society Project om samen het geweld en misbruik terug te dringen. De predikantsgezinnen spelen hierin een belangrijke rol. Doordat zij een rolmodel zijn, ziet de omgeving de positieve gedragsverandering bij de predikanten thuis. Dit vergroot de sociale en economische situatie en geeft minder kans aan hiv/aids. Een mooi voorbeeld voor de kerken en in de gemeenschap! Zo kan men Jezus’ licht laten schijnen.

Doelstelling

Het BETTER Church & Society Project zal van juli 2022 tot december 2024 worden uitgevoerd. Enkele doelen zijn het vergroten van kennis onder de vrouwelijke voorgangers en de meisjes naar goede scholen sturen. Een goede opleiding biedt namelijk  nieuwe kansen om welvaart te genereren en werkgelegenheid te creëren. Dit vergroot hun zelfstandigheid en geeft geweld minder kans. Zo wil TEEZ de christelijke levenswandel, zoals beschreven in Ef. 4:12 vergroten.

Download bovenstaand kerkbladartikel hier