Verschil Regionaal Samenwerkingsverband Mission en Verre Naasten

Regelmatig krijgen we de vraag ‘Wat is het verschil tussen een Regionaal Samenwerkingsverband, zoals India Mission of Zuid-Afrika Mission, en Verre Naasten? Het is allereerst belangrijk vast te stellen dat ze allebei staan voor hetzelfde doel, namelijk: ‘geloof delen wereldwijd, in woorden en daden’ (= mission). Verder doen ze dat beide namens de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv), waarbij ze binnen één geheel functioneren. Dat is het Landelijk Samenwerkingsverband voor GKv-mission. Daarbinnen hebben zowel het Regionaal Samenwerkingsverband (RSV: een samenwerkingsverband van lokale kerken in een regio/classis/provincie rond mission in een bepaald land) als Verre Naasten eigen taken en verantwoordelijkheden.

Binnen de GKv vinden we het belangrijk om ons te laten verwonderen over wat God wereldwijd doet. We zijn daarom wereldwijd relaties aangegaan (en doen dat nog steeds) met kerken en organisaties waarmee we ons verwant voelen. Binnen die relatie mogen we elkaar bemoedigen, troosten, aansporen. En juist binnen zo’n relatie is er ruimte om elkaar ondersteuningsvragen te stellen, met als doel het Evangelie te verspreiden. Dus: samen werken aan geloof delen wereldwijd, in woorden en daden.

Mission vindt binnen de GKv haar basis in de plaatselijke gemeente. Daar ligt de opdracht om het Evangelie verder de wereld in te brengen. Plaatselijke kerken doen dat (vaak) in een Regionaal Samenwerkingsverband (RSV). Dat biedt meerdere voordelen. Zo kunnen o.a. kennis, menskracht en financiën gebundeld worden. Het bestuur van een RSV bestaat uit vrijwilligers (kerkleden uit de regio), met diverse capaciteiten, ervaringen en mogelijkheden. Een RSV heeft twee blikrichtingen, zowel richting de buitenlandse partner(s) als richting de eigen achterban. Een RSV is zodoende verantwoordelijk voor de buitenlandse partnerrelatie en de financiële ondersteuning van de betreffende partner(s). En een RSV is verantwoordelijk voor het versterken van de betrokkenheid bij dat mission-werk (meeleven, bidden en geven) onder haar leden. Dat zijn de lokale kerken uit het samenwerkingsverband. Lokaal hebben de meeste kerken daarvoor een Z&H-commissie benoemd.

In totaliteit zijn binnen GKv-mission zo’n 1.000 vrijwilligers actief. Dat gaat om de bestuursleden van de RSV’s én leden van de plaatselijke Z&H-commissies. Deze vrijwilligers worden ondersteund door betaalde medewerkers van Verre Naasten. Deze betaalde medewerkers hebben ervaring, kennis en tijd beschikbaar op het terrein van internationale samenwerking, mission en communicatie. De mix van betaalde en vrijwillige medewerkers versterkt het kwaliteitsniveau en de impact van GKv-mission.

Verre Naasten heeft – als ondersteuningsorganisatie voor GKv-mission – twee taken:

  1. Het ondersteunen en adviseren van de verschillende RSV’s op het gebied van:
    a. Samenwerken met buitenlandse partners (projecten, ondersteuning, relatie, wederkerigheid, etc.)
    b. Vergroten van de betrokkenheid van de achterban in Nederland.
    Ps. Meerdere RSV’s geven mandaat aan Verre Naasten om taken ten aanzien van de buitenlandse partners en/of achterban voor hen uit te voeren.
  2. Het zelfstandig uitvoeren van taken die efficiënter centraal geregeld kunnen worden. Vaak zijn dat regionaal-overstijgende zaken, zoals: trainingen voor buitenlandse partners, de Internationale Cursus, contacten met bijv. de Theologische Universiteit, maar ook met Prisma (koepel van christelijke ontwikkelingsorganisaties), training van RSV-bestuursleden, landelijke communicatie-campagnes, etc.
    Voor de financiering van het totaal aan GKv-mission-werk zijn er twee financieringsstromen. Ten eerste zijn er vaste bijdragen (quota), die vanuit de kerken afgedragen worden aan hun eigen RSV. Hiermee kan ongeveer 50% van het totaal aan uitgaven op het gebied van mission worden gefinancierd. Daarnaast zijn er donateurs, kerken, scholen, fondsen etc. die het GKv-mission-werk ondersteunen via ‘vrije’ giften. Deze giften worden ingezameld door Verre Naasten. Het totaalbedrag dat jaarlijks vanuit de GKv wordt besteed aan mission-buitenland bedraagt circa 6 miljoen euro. Daarvan is de helft afkomstig uit quota, de andere helft moet via giften, acties en bijdragen uit fondsen en subsidies geworven worden.