Netwerk

Verre Naasten maakt onderdeel uit van een uitgebreid netwerk aan organisaties en samenwerkingspartners, zowel in Nederland als daarbuiten. Wij zijn ervan overtuigd dat het bundelen van tijd, energie, kennis en ervaring onze missie versterkt: geloof delen wereldwijd. Het gaat om:

Nederlandse Zendingsraad: de Nederlandse Zendingsraad (NZR) is het landelijk platform voor protestantse en oud-katholieke kerken en organisaties op het terrein van zending en evangelisatie. Het platform biedt ruimte aan een brede en gevarieerde ontmoeting tussen vertegenwoordigers van oecumenische en van evangelische stromingen, tussen kerkelijke zending en geloofszending, tussen de gevestigde kerken en de migrantenkerken. Verre Naasten is participant van de NZR.

Prisma: Prisma verenigt een twintigtal christelijke organisaties die wereldwijd actief zijn in ontwikkelingssamenwerking en diaconaat. Samen in de strijd tegen armoede en onrecht. Verre Naasten is (bestuurs)lid van Prisma.

Micha Nederland: Micha Nederland komt op voor gerechtigheid. De organisatie verbindt, inspireert en activeert kerken en organisaties om actief christen te zijn in deze wereld. Verre Naasten is partner van Micha Nederland, en vraagt o.a. jaarlijks aandacht voor de Micha Zondag. Verder is de Micha Cursus in co-branding uitgegeven.

Micah Global: Micah Global is een internationaal netwerk van christenen die actief zijn in noodhulp, ontwikkelingswerk, hulpverlening en belangenbehartiging. Daarbij vormt ‘integral mission’ een leidend thema. Verre Naasten is lid van Micah Global.

Timothy Leadership Training Program: vanuit Amerika (Grand Rapids) initieert en ontwikkelt Raise Up Global Ministries het Timothy Leadership Training Program: praktische leiderschapstrainingen voor kerkleiders, in meer dan 30 talen. Ook in diverse projectlanden van Verre Naasten vinden TLT-trainingen plaats. Verre Naasten is bestuurslid (en Sponsoring Partner) van het Timothy Leadership Training Institute.

Strategische partners

Daarnaast werken we samen met verschillende strategische partners, om zo samen de schouders te zetten onder onze missie. Ook meedoen? Neem gerust contact met ons op.

EO Metterdaad: al meer dan 45 jaar mag EO Metterdaad, als onderdeel van de Evangelische Omroep, naast het in beeld brengen van mensen in noodsituaties, ook daadwerkelijk bijdragen aan hulp. EO Metterdaad financiert diverse projecten op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, inkomensgenererende activiteiten, voedselzekerheid, zendings- en evangelisatiewerk en noodhulp. Daarbij wordt gelet op kwaliteit, samenwerking en duurzaamheid. Ook Verre Naasten ontvangt regelmatig financiering van EO Metterdaad voor haar projecten.

Stichting Pharus: de stichting is opgericht door de familie Mars. De familie is in de loop van de jaren vermogend geworden als gevolg van het bezit van een goedlopende onderneming. Omdat er van een grote stroom dividend sprake is, heeft de familie besloten om een substantieel deel van de liquiditeiten naar een stichting door te leiden die vervolgens het geld aan de maatschappij kan terug geven. Sinds 2013 werkt Verre Naasten, als strategische partner, samen met Stichting Pharus, waarbij we samen diverse prachtige projecten realiseerden. Projecten waarmee onze partners in woord en daad laten zien dat God in liefde omziet naar mensen en hen wil bevrijden, nú en straks! Dit filmpje geeft een korte impressie: wat een impact wereldwijd! Zie ook: www.stichtingpharus.nl.