MENU

Giften en ANBI

Giften

Het werk van de NGZN wordt financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van kerken en particulieren. De NGZN heeft daarnaast geen andere inkomsten. Je kunt jouw gift overmaken op

NL56 INGB 0000 5510 39 t.n.v. “Ned Geref Zendingsver Nqutu”

ANBI

De NGZN is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat er aan giften, legaten en erfstellingen voor zowel u (gever) als ons (ontvanger) bepaalde belastingvoordelen verbonden zijn. Op deze pagina vind je alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van stichting NGZN.

Algemene gegevens

  • RSIN: 8160.48.423
  • KvK-nummer: 32099922
  • Postadres: Dokter Spanjaardweg 4a, 8025 BT Zwolle

Doelstelling & beleid

De NGZN ondersteunt jonge christelijke gemeenten in het Nqutu-district in Zuid-Afrika bij het verbreiden van het Evangelie van Jezus Christus en bij diaconale zorg aan armen in hun omgeving. Daarnaast vindt er ook ondersteuning plaats in andere vakgebieden die voor de verbreiding en diaconale zorg nodig zijn. Meer over onze doelstelling lees je in onze statuten. Het beleidsplan voor 2019-2022 kun je hier lezen.

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid Bestuursleden ontvangen geen beloning voor de door hen als zodanig uitgevoerde werkzaamheden, zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen voor het vervullen van de bestuursfunctie gemaakte kosten.

De vereniging heeft momenteel geen andere medewerkers in dienst dan een zendeling die in Zuid-Afrika werkzaam is. Hij wordt gehonoreerd met inachtneming van lokale omstandigheden. Indien de vereiste expertise, de hoeveelheid werk en/of het belang van de continuïteit van het werk dat nodig maakt kan de vereniging benodigde arbeidskracht in Nederland inhuren door iemand in loondienst te nemen dan wel op andere zakelijke basis aan te trekken. Beloning zal daarbij afhankelijk zijn van marktomstandigheden.

Jaarrekening

Hieronder vind je de financiële jaaroverzichten van de afgelopen 3 jaar:

« Terug naar Nederlands Gereformeerde Zendingsvereniging Nqutu (NGZN)