MENU

Giften - ANBI

Giften
Wilt u een algemene financiële bijdrage leveren ten behoeve van de zending in Oekraïne, dan kunt u dit overmaken op:

Bankrekeningnummer NL 43 RABO 03257 71 065 ten name van Oekraïne Zending Hattem (Rabobank Zwolle). Dit onder vermelding van ‘gift’.

Wilt u een gift geven voor een specifiek project (zie elders op de website) dan kunt u ook het bovenstaande bankrekeningnummer gebruiken, met in de omschrijving het project waar u uw gift voor wilt bestemmen.

Fiscale aftrekbaarheid giften
Uw giften fiscaal aftrekbaar vanwege ANBI status van Oekraïne Zending. Zie hierover de aparte paragraaf verderop op deze pagina.

Legaten
Naast de gewone bijdrage aan het zendingswerk en de extra giften van kerken, scholen, verenigingen, ondernemingen en particulieren is er ook nog de mogelijkheid om via een testament het belangrijke werk van zending en hulpverlening te ondersteunen.

Incidenteel ontvangt de zending een schenking via een legaat.
De gevers hebben tijdens hun leven zelf doelbewust een bestemming gezocht voor hun vermogen na hun overlijden.
Bij velen komt deze gedachte echter niet op.
Soms omdat ze er gewoonweg (bewust of onbewust) niet bij stil staan, anderen zijn bang dat er na aftrek van allerlei kosten vrijwel niets te schenken overblijft.
Weer anderen weten niet hoe het maken van een testament in z’n werk gaat en deinzen terug voor de ‘administratieve rompslomp’.

Brochure
Er is in 2003 een brochure verschenen met de titel “Weldoen door nalaten” waarin het belang van een testament door en voor christenen wordt uitgelegd. Op aanvraag sturen wij u die brochure graag toe. Op de internetsite notaris.nl wordt veel uitgelegd over nalaten. Ook is er bij de plaatselijke notaris voldoende informatie over het onderwerp testament en legaten te verkrijgen.

Verklaring
Het is dus heel goed mogelijk bij testament te bepalen dat de Stichting Oekraïne Zending Hattem een bepaald bedrag uit uw nalatenschap ontvangt. In een testament moet daartoe het volgende worden verklaard:

“Ik legateer, vrij van rechten en kosten, uit te keren binnen zes maanden na mijn overlijden, zonder bijberekening van rente aan Stichting Oekraïne Zending te Hattem of haar rechtsopvolger een som in contanten van ……”

Gevolgd door de gebruikelijke rechtsgeldige ondertekening.

Door een schenking via een legaat helpt u mee aan de verspreiding van het evangelie onder onze broeders en zusters in Oekraïne en daarmee aan de voortgang van het doorgaande werk van onze Vader in de hemel.

Tot zover deze informatie. Mocht u nadere vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met de penningmeester Arjen Ploegman.

Info ANBI status
De Oekraïne Zending heeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende instelling) status. U kunt daarom uw giften aftrekken voor de belasting.

Voorwaarden
Om ANBI te zijn, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. We zetten ze voor u op een rijtje:

 1. De naam van de instelling: Stichting Oekraïne Zending, eerder ook bekend als Ukraine Commissie (UC).
 2. Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer): 820218066.
 3. Het post- of bezoekadres van de instelling is:
  Postadres: Secretaris Oekraïne Zending, Reigerstraat 15
  3853 XA  Ermelo
  Tel. 0341 562426
  E-mailadres: secretaris@oekrainezending.nl
 4. Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI:
  De stichting heeft ten doel in Oekraïne en eventueel van daar uit in landen van het Russisch taalgebied bij te dragen aan:

  • de verbreiding van het evangelie;
  • de opleiding van voorgangers;
  • het stichten van nieuwe gemeenten;
  • de (verdere) opbouw van gemeenten;
  • de versterking van christelijke dienstbaarheid in de samenleving om barmhartigheid te bewijzen en gerechtigheid te bevorderen;
  • het geven van voorlichting in Nederland over de christelijke gemeenschap aldaar.
   De stichting wordt hiertoe gemotiveerd door de Bijbelse opdracht om Gods reddingsplan te verkondigen en te laten zien. (Statuten artikel 3 lid 1)
 5. De hoofdlijnen van het beleidsplan:
  De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door onder meer:

  • het uitzenden van zendelingen;
  • het oprichten en in stand houden van seminaries;
  • het ondersteunen van kerken en kerkverbanden, zowel in geestelijk als in financieel opzicht, die zich willen richten naar de gereformeerde leer;
  • het in ontvangst nemen en (voorlopig) beheren van de quota van de kerken en van gelden van individuen en van instituties;
  • het aan haar doelstelling besteden van de ontvangen gelden;
  • het rapporteren over de activiteiten naar de individuen en instituties die gelden ter beschikking hebben gesteld;
  • het samenwerken met andere zendende instanties, Landelijk Samenwerkingsverband Mission, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 61586641 en Stichting De Verre Naasten, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 40506306. (Statuten artikel 3 lid 2)
 6. De functie van de bestuurders:
  voorzitter, secretaris, 2e secretaris, penningmeester, overig bestuurders.
 7. De namen van de bestuurders:
  Wouter Pansier, voorzitter; Marianne Heidema-Bakker, secretaris; Arjen Ploegman, penningmeester; overig bestuurders: Piet Houtman, notulist; Bert Haaksema, boekhouder; Jaap Meijer, website en communicatie; Jelle Drijfhout, Visie & Strategie.
 8. Het beloningsbeleid:
  in de statuten staat in artikel 5 lid 9 dat bestuurders géén beloning ontvangen. Beloning van de mensen die in dienst zijn van de Oekraïne Zending is respectievelijk volgens SKW-normen en AON-normen.
 9. Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:
  Dit kunt u lezen in de jaarverslagen via de linkjes bij het volgende punt.
  U kunt zich tevens aanmelden voor onze nieuwsbrief. Verder zijn wij actief op de Facebookpagina’s Oekraïne Zending en YouSee, onze reisorganisatie.
 10. Een financiële verantwoording is te vinden in de jaarverslagen van 2020 en 2021.

Download hier de statuten van Oekraïne zending

« Terug naar Oekraïne Zending