MENU

Opzeggingen lidmaatschap Utrecht Mission

Tijdens onze algemene vergadering op 1 december jl. hebben wij de aanwezigen geïnformeerd over het mogelijke vertrek van enkele lidkerken uit ons samenwerkingsverband. In de loop van de maand kwamen bij ons inderdaad drie brieven binnen: de kerkenraden van Hilversum, Spakenburg-Noord en Spakenburg-Zuid lieten ons in een identieke brief weten de samenwerking te willen beëindigen. Ze voerden als belangrijkste reden aan dat zij het missionwerk weer terug willen brengen in het hart van de gemeente.

De drie kerken hebben intussen in een mondeling contact met een delegatie van het bestuur toegelicht dat zij met hun stap willen bereiken dat mission weer gaat leven, weer tot de verbeelding van hun kerkleden gaat spreken. De huidige vorm van het mission-werk voldoet naar hun inzicht niet. Ze hebben ook aangegeven zich aan de in de statuten bepaalde opzegtermijn van twee jaar te zullen houden.

Wij van onze kant hebben waardering uitgesproken voor de intentie (mission-werk gaat weer leven in de gemeente) van de drie kerken. Wij hebben aangegeven dat het hen rechtens uiteraard vrij staat de samenwerking te verbreken, maar dat het wel de vraag is of onze Afrikaanse partnerkerken daarmee gediend zijn en kunnen blijven rekenen op ondersteuning van dezelfde omvang en kwaliteit. Anders gezegd: onze partners behoren wat ons bestuur betreft van mogelijke reorganisaties geen hinder te ondervinden. Met de meeste van hen hebben wij immers langjarige afspraken gemaakt.

We hebben afgesproken dat de drie kerken begin april 2023 met ons een eerste opzet van hun plannen zullen bespreken. Uiteraard gaan wij als bestuur ook verder nadenken over de argumenten van deze kerken, de consequenties van deze stap en te zijner tijd de rest van de leden hierin betrekken. We hebben nog een kleine twee jaar om tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen. Wij zullen de leden in de algemene vergadering van 25 mei 2023 uitvoerig verslag doen van de stand van zaken.