MENU

NGZN-mission in Nqutu

Voormalig thuisland

Het district is een voormalig thuisland: een gebied dat in de apartheidstijd was toegewezen aan een deel van de zwarte bevolking. Van oudsher wonen hier al Zulu’s en in het noordelijke deel Sotho’s. Het gebied ligt ver van de stedelijke gebieden vandaan. In de tijd van de apartheid werd aan de ontwikkeling van deze gebieden weinig of niets gedaan; de ontwikkeling van infrastructuur is pas na de afschaffing van de apartheid opgestart.

Ontwikkeling

Ook gaf de regering geen prioriteit aan onderwijs voor de inwoners van de Nqutu-regio, evenmin als aan de economische ontwikkeling van het gebied. Dit was de reden dat de eerste Nederlandse zendelingen veel mensen aantroffen die analfabeet waren. Voor werk waren (en zijn) de inwoners aangewezen op de grote steden, die op meer dan 400 km afstand van het Nqutu- district liggen. Het gevolg is, dat de mannen voor langere tijd van huis zijn.

Hieronder lees je meer over de kerken die worden gesteund door de NGZN.

Bekijk op de kaart hieronder waar het district Nqutu ligt.

Meer weten over de NGZN?

Zendeling en voorgangers in Nqutu

Er zijn verschillende zendelingen werkzaam geweest in het Nqutu-district. Vele jaren waren er drie tegelijk, een vanuit elke zendende kerken. Dat aantal is geleidelijk teruggelopen. In juni 2021 is de laatste zendeling, ds. Tjeerd Baron, met emeritaat gegaan. De lokale voorgangers doen het werk nu geheel zelfstandig. In het district zijn vier zelfstandige kerken, die ieder een eigen kerkenraad met predikant en een of meer lerend ouderlingen hebben.

De kerk in eKwandeni

De kerkgemeente eKwandeni heeft kerken in eDudusini, Scheepersnek, BhekuZulu, Haladu, nKande en KwaMabona. Twee preekplaatsen (eDudusini en BhekuZulu) liggen zelfs net buiten het Nqutu-district. Ds. P. Motloung is hier predikant en Tsotetsi is lerend ouderling. Daarnaast zijn er nog twee ouderlingen en een diaken. Het totaal aantal leden verspreid over de verschillende preekplaatsen is 300.

De kerk in iSandlwana

Bij de gemeente iSandlwana behoren de kerken van iSandlwana, KwaQwabe, Magogo, Nkunyane, eMabhuqwini, eQudeni en KwaVezokuhle. Deze gemeente wordt geleid door ds. Khumalo. De lerend ouderling is T. Ndlovu. Het ledenaantal van deze gemeente ligt rond de 200 leden, waarbij de kinderen niet meegeteld zijn.

De kerk in Munywana

De gemeente van Munywana heeft kerken in KwaMachancha, eMhlangeni, Munywana, Ohaleni, KwaMathambo, Mdundubesini en Eziqhazeni. Predikant hier is ds. Ntuli. De kerkenraad bestaat verder uit lerend ouderlingen Hlathswayo en Ngobese, en een ouderling uit Machancha en een diaken uit Ohaleni. De verschillende preekplaatsen hebben samen een ledenaantal van 350 leden.

De kerk in Ndindindi

Bij de gemeente Ndindindi horen de kerken van Ndindindi, Mtshongweni, Mbewunye, Nondweni en Ntinini. Deze wat kleinere gemeente wordt geleid door ds. Mbatha. De kerkenraad bestaat verder uit lerend ouderling M. Ndlovu en nog een ouderling en diaken. De gemeente heeft ruim 80 leden.

Masibambisane Committee

Het Masibambisane Committee (MC) bestaat uit vertegenwoordigers van de vier kerken in het Nqutu-district (zie hierboven). Uit de kerkenraden van deze vier gemeenten worden jaarlijks twee vertegenwoordigers gekozen die zitting hebben in het MC. Het voorzitterschap van deze commissie wisselt ook jaarlijks over de gemeenten. Lerend ouderling Mzwandile Ndlovu is momenteel de secretaris van het MC. het comité vergadert ongeveer 10 keer per jaar.

Gesprekspartner van de NGZN

Het doel van het MC is om de gesprekspartner van de vier gemeenten met de NGZN (Nederlands Gereformeerde Zending Nqutu) te zijn. Dat betekent concreet bijvoorbeeld dat aanvragen vanuit één van de gemeenten voor hulp op personeel, materieel of financieel gebied lopen via het MC. Maar ook vanuit de NGZN lopen de vragen aan de gemeenten via het MC. Het MC heeft een eigen bankrekening. Hier komen de gelden van de NGZN binnen en worden van daar doorgeleid naar de verschillende kerken.

Steun het werk van NGZN