Over Zuid-India | Verre Naasten

Zuid-India Mission | Verre Naasten is een regionaal samenwerkingsverband van (GKv-)kerken uit Ede en Wageningen rond mission-projecten in het zuiden van India. Deze steun houdt niet alleen financiële ondersteuning in, maar vooral het aangaan van partnerschapsrelaties met deze buitenlandse kerken/kerkverbanden. Binnen de partnerschappen krijgen meeleven, voorbidden, geven én ontvangen een plek.

Missie en visie

Zuid India Mission | Verre Naasten wil bijdragen aan de planting en de uitbreiding van Christus’ kerk in Zuid-India, alsook de opbouw van de kerk en de christelijke gemeenschap aldaar. We zijn daarbij gemotiveerd door de bijbelse opdracht om Gods reddingsplan te verkondigen, in woorden én daden. Wij doen dat vanuit de gereformeerde traditie waar we zelf in staan.

Het is onze overtuiging dat Gods reddingbrengende liefde allereerst binnen de gemeenschap van christenen ervaren wordt, maar vanuit die gemeenschap in de wereld moet worden uitgeleefd en verkondigd. Het mission-werk dat wij steunen gebeurt vanuit lokale, Indiase kerken die die daar volop mee bezig zijn. Dat werkt, want zij weten wat er in hun context nodig is en welke aanpak het verschil maakt!

Organisatie en bestuur

Zuid-India Mission | Verre Naasten wordt aangestuurd door een bestuur, dat bestaat uit predikanten, kerkenraads- en/of kerkleden van lokale kerkgemeenten die aangesloten zijn bij het regionale samenwerkingsverband. Vijf personen nemen op dit moment zitting in het bestuur:

  • Johan Vogelaar, voorzitter
  • Elta Dorland, secretaris (e-mail)
  • Sicco de Vries, penningmeester
  • Klaas Jilderda
  • Sarel Tempelman, communicatie

Ondersteuning

Vanuit Verre Naasten wordt het bestuur ondersteund door:

  • Nico Zwemstra, afdeling partners en programma’s (e-mail)
  • Arjan Woertink, communicatie en fondsenwerving (e-mail)

Verantwoording

Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid via een jaarverslag en een jaarrekening. Deze stukken kunt u hier inzien. Zuid-India Mission is lid van het Landelijk Samenwerkingsverband Mission (LSV).